Vedtekter

$

 

VEDTEKTER

                                                                                              §1                                                                                       

LAGETS FORMÅL

 

Laget skal søke å samle grunneiere innen område for i fellesskap å fremme muligheten for jakt og fiske, samt verne og ivareta andre felles interesser og rettigheter.

Laget skal arbeide for god jakt og fiskekultur, forståelse og aktelse for dyreliv og natur.

En går derfor inn i en felles administrasjon og forvaltning av de rettigheter til jakt og fiske en disponerer innenfor området, for på samvirke grunnlag å få en kontrollert utnyttelse, og dermed også best mulig ivareta disse ressursene.

I sitt arbeid plikter laget også å fremme tiltak som best mulig imøtekommer de interesser den øvrige befolkningen har i dets friområder.

                                                                                              §2

 

LAGETS OMRÅDE

 

Lagets område er de eiendommer som er medlem av Nordre Kattfjord Grunneierlag

begrenset fra Skilneset mot Sørfjorden, Bremneset og tidligere kommunegrenser på Kattfjordeidet og mot Mjelde.

 

                                                                        §3

 

LAGETS ETABLERINGSFORM

 

Grunneierlaget etableres i forretningsmessig henseende som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

De enkelte eiendommene representert av rettighetshaverne eller dertil bemyndigede personer, betraktes som andelseier og blir ved innmelding godskrevet andeler i henhold til reglementet. Ingen andeler verdsettes i pengeverdi da de ansees å ha verdi for den enkeltes innflytelse i laget kun ved avstemming.

Andelene skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne eller splittes uten ved eiendomsdeling.

En eiendom kan bare representeres av rettighetshaver.

I sameie må en derfor innenfor dette komme til enighet om hvem som skal være den representative.

Andelshaverne er ikke ansvarlig for lagets gjeld.

Et medlem kan la seg representere av annen person som gis fullmakt til dette, men denne person må ikke være et av de andre medlemmene.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Grunneierlagets navn er Nordre Kattfjord Grunneierlag og dets verneting er byfogden i Tromsø

 

 

§4

 

MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKAP RETTIGHETER

 

Eiendommer med utmarksrettigheter innenfor lagets område med større enn 20m da. kan bli medlem.

Årsmøte kan også godkjenne grunneiere og rettighetshavere med mindre areal.

Ved innmelding i laget tildeles eiendommen andeler i henhold til gjeldende regler.

Ved innmelding betales et engangsgebyr på kr. 100,-.

Laget gis også fullmakt til anmeldelse av overgrep på de rettigheter og ressurser det

forvalter, og også for brudd på de regler og avtaler som er inngått.

Innmelding i lager er bindende for minst 2 år.

Utmelding kan skje skriftlig med et års varsel til styret, dog ikke i noen tilfeller med kortere frist enn nødvendig for og avvikle bestående avtaler som forplikter vedkommende medlem.

Utmeldt medlem kan gjøre krav på godtgjørelse i penger for sin del i henhold til eiendoms størrelse av lagets kontanter og aktiva.

Rettigheter medlemmene av laget har, gjelder kun for avtaler inngått innen laget, og kan ikke tas til gjenstand eller legges til grunn for avtaler utenom laget.

Lagets medlemmer skal på like fot ha adgang til jakt og fiske på lagets område i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og statutter. Oppdages brudd på lagets lover skal det først gis en muntlig advarsel. Dersom vedkommende ikke retter seg etter denne – eller senere bryter lagets lover skal dette anmeldes til politiet skriftlig av lagets styre.

§5

 

ANDELSFORDELING VED AVSTEMMING OG FORDELING AV UTBYTTE

 

Hver grunneier / rettighetshaver har ved avstemming en stemme. Dette gjelder også ved sameie. Hvis en sak berører en eller flere eiendommer mer enn de andre i laget, kan det forlanges avstemming etter andeler, da etter følgende skala:

Eiendommer fra 20 da. til 500 da. 1 andel / stemme

501 da. til 1500 da. 2 andeler / stemmer

1501 da. og større 3 andeler / stemmer

Ved fordeling av utbytte legges grunneiernes / rettighetshavernes totale areal til grunn for beregning. Inntil videre legges NKFV `s arealberegning til grunn.

Eiendommer med størrelse 20 da. til 150 da. skal ha et utbytte på min. kr. 200,- med mindre utbytte i henhold til arealberegningen blir større.

 

§6

 

LAGETS ADMINISTRASJON

 

Laget ledes av styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret består av:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem (arbeidsutvalg), alle valgt av lagets årsmøte.

 

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder å ivareta lagets interesser ovenfor det offentlige.

3. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte oppgaver etter opptrukne planer og godkjent budsjett.

4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.

5. Innkalle til medlemsmøte hvert år før 1. september. Medlemsmøtet fastsetter regler for beskatning. Dette omfatter blant annet, fredningstid og fangstmetoder i henhold til lagets statutter.

6. Sørge for effektivt oppsyn, utstede jakt og fiskekort til området, under kontroll som er pålagt i jaktlovens § 10.

7. Anmelde ulovlig jakt, fangst og fiske på lagets område.

8. Sørge for hundelovgivningen blir etterlevd.

9. Arbeide for økt tilslutning til grunneierlaget, herunder å søke samarbeide med andre grunneierlag og andre faglige organisasjoner.

10. Etter evne søke å løse lagets oppgaver , jfr. §1

Styret / arbeidsutvalg holder møter når formannen bestemmer det eller et flertall av medlemmene forlanger det.

Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er til stede.

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gis formannen dobbelstemme.

Over styre / arbeidsutvalgsmøter føres protokoll

 

§7

 

Årsmøtet

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. april.

Årsmøtet innkalles av styre med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene.

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være basert på flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med lover og regler.

 

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

Generelt har hver andelshaver 1 stemme, men i unntakstilfeller hvor en sak spesielt vil berører ett eller flere medlemmer mer enn de øvrige, kan det forlanges avstemming med stemmerett i henhold til andeler.

Årsmøtet skal:

1. Åpnes ved leder eller nestleder.

2. Velge møteleder.

3. Godkjenne sakslisten og fremmøtte representanter.

4. Velge 2 personer til å underskrive protokollen.

5. Behandle årsmelding.

6. Behandle regnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag og saker.

8. Vedta budsjett.

9. Treffe avgjørelser om disponering av overskudd ved lagets drift.

Etter ordinære avskrivninger og avsetninger til fonds, slik som bestemt med lov er foretatt, skal minst 10 % avsettes til drifts og støttefond.

10. Fastsette priser for fiskekort.

11. Fastsette jakttider for småviltjakt, jaktkortpriser og jaktkortselgere.

12. Velge leder og nestleder for 2 år ad gangen ved skriftlig votering.

Velge 3 styremedlemmer for 2 år. Første gang går 2 styremedlemmer etter loddtrekning.

Velge 3 varamenn for 2 år

Velge 2 revisorer med varamenn.

Velge representanter til ting i de organisasjoner leget er tilsluttet.

13. Velge valgkomite på 3 medlemmer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer og representanter med fullmakt.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag.

Blanke stemmer teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Leder og nestleder velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (det vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det omvalg ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for og anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

Hvis ikke tilstrekkelig kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§8

 

Ingen kan drive jakt, fangst eller fiske på de områder som står tilsluttet Grunneierlaget uten i tillegg til de lovbestemte avgifter å ha løst henholdsvis jaktkort eller fiskekort eller inngått leieavtale av elgval.

Kortene gjelder for den tid og det område de vilt eller fiskearter som stå på kortet.

Jakt- eller fiskekort kan ikke overdras.

Barn under 16 år kan fiske fritt.

 

Tillatelsen (jakt- eller fiskekort) må alltid medbringes under jakt, fangst eller fiske og forevises på forlangende av personer som selv har kort, eller viser nødvendig fullmakt fra styre eller grunneier.

 

Så vel lagets medlemmer som personer som har løst jakt og / eller fiskekort eller på annen måte har lovlig adgang til å drive jakt, fangst eller fiske på lagets område, plikter å melde ethvert tilfelle av ulovlig jakt, fangst og fiske de kommer over til lagets styre.

Blir dette ikke gjort, kan jakt- eller fiskekort inndras. Likeledes plikter de samme personer og medvirke til å håndheve gjeldende lovgivning for hunder.

 

Styret og grunneiere skal føre en innskjerpet båndtvang i våre og sommermånene. Bruk av dressert jakthund i forbindelse med jakt kan tillates innenfor tidsrom som bestemmes av fellesmøtet eller årsmøtet. Ved ferdsel til og fra jaktområde over innmark, dersom grunneieren gir tillatelse til dette, skal hunder holdes i bånd. Det er ikke tillatt for andre enn

grunneier selv å trene jakthund på egen eiendom

 

Alt innlandsfiske med garn, oter og line er forbudt. Tillatt er stangfiske med krok for mark, flue eller sluk. Biolog skal være med og avgjøre om kontrollert fiske med garn må foretas i vann / vassdrag til kvalitativ forbedring av fiskebestanden.

 

Det er ikke tillatt med bruk av båt, med unntak av grunneiere og kultiveringsgruppene.

 

§9

 

Grunneierlaget forplikter av leder, nestleder eller grunneierlaget i fellesskap

 

§10

 

Medlemmer av Grunneierlaget plikter å motta valg som tillitsmenn/kvinne i laget. Enhver kan frasi seg slikt valg for en like lang tid som han/hun har fungert som tillitsmann/kvinne.

 

§11

 

Alle vedtak i Grunneierlaget skjeer ved enkelt flertall. Til lovendring kreves 2/3 flertall av de godkjente representantene på årsmøtet. Forslag til vedtaksendring skal være tatt med på sakslisten for å kunne behandles på ordinært årsmøte.

 

§12

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte skal behandle de saker som styret legger frem. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

 

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter å ha vært foreslått på et foregående årsmøte. Minst halvdelen av medlemmene må være tilstede.

Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte og da med simpelt flertall av de som møter. Før oppløsning tilfaller lagets eiendeler andelshavene i forhold til areal.

 

§13

 

Alle tvistligheter mellom Grunneierlaget og dets medlemmer, eller mellom medlemmene innbyrdes i anledning disse vedtekter avgjøres av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Leder oppnevnes av byfogden.

 

STATUTTER

 

STATUTTER FOR JAKT OG FISKE I NORDRE KATTFJORD GRUNNEIERLAG i h.h.t. årsmøtevedtak 2006

 

SMÅVILTJAKT

 

 

1. Årsmøtet fastsetter:

Jakttider, det tilstrebes samme start som øvrige lag på Kvaløya.

 

· Jaktkortpriser

 

Det utstedes følgende type jaktkort: Døgnkort uten hund

 

Døgnkort med hund

 

Sesongkort uten hund

 

Sesongkort med hund

 

Jaktkortselgere

 

 

Sesongkort utstedes kun til grunneiere og personer nevnt i punkt 3 under.

 

 

Medlemsmøtet fastsetter:

 

· Antall jaktkort pr. sone. Lagets område er inndelt i tre soner.

 

· Max. antall ryper pr. jeger pr. dag (bag limit) og pr. sesong.

 

2. Hver grunneier kan kjøpe grunneierkort etter følgende fordeling:

Eiendommer fra: 20-500 da. 2 sesongkort

 

501-1500 da. 3 sesongkort

 

1501 da. og større 4 sesongkort

 

3. Det kan utstedes inntil 10 sesongkort (kultiveringskort) til beboere i eller til personer med tilknytning til Kattfjord som deltar i kultiveringsarbeid. Styret i laget avgjør hvem som kan få utstedt ”kultiveringskort”.

 

4. Jakt med hund tillates ved fremvising av gyldig bufesertifikat, ikke eldre enn 2 år.

 

5. Ved kjøp av jaktkort avkreves samtykke fra jeger på at vedkommende godtar kontroll av jaktkort, våpen og jaktutbytte.

 

6. Kjøper av jaktkort pålegges å returnere fangstrapport over antall felt vilt seinest innen 15. januar ved sesongslutt 22. desember og 1. april ved vinterjakt.

 

 

Ved manglende rapport ilegges gebyr ved seinere kjøp av jaktkort

 

STORVILTJAKT

 

 

  1. Områdets fellingsløyver tildeles godkjent jaktlag.

 

 

 

  1. Jaktlaget betaler for felt elg. Prisen beregnes etter kilo kjøtt, slaktevekt. Kiloprisen fastsettes av årsmøte eller medlemsmøte

 

  1. Jaktlaget betaler ikke forhåndspris. Grunneierlaget betaler fellingsavgiften til viltnemda.

 

 

 

  1. Jaktlag skal bestå av minst 6 elgjegere. Jaktlaget skal ha en leder som er ansvarlig for at deltakerne har godkjente våpen, ammunisjon, bestått skyteprøve for storviltjakt og betalt vilttrygdavgift. Jaktlag skal disponere godkjent elghund i henhold til viltloven.

 

 

 

  1. Jaktlag som består av grunneiere/rettighetshavere som har betalt innmeldingsgebyr og er medlem i Nordre Kattfjord Grunneierlag har fortrinnsrett til å inngå avtale om jakt.

 

 

 

  1. Styret har fullmakt til å avgjøre hvilket jaktlag som tilkjennes valdet og tidsperiode det inngås avtale om. Avtalen skal være skriftlig.

 

 

 

  1. Styret kan gi jaktlaget i oppdrag å foreta elgtelling på fastsatt tidspunkt.

 

 

FELLES BESTEMMELSER

 

 

1. Det er ikke tillatt å trene jakthund for andre enn grunneier på egen eiendom.

 

 

2. Grunneier kan leie ut sin eiendom til jaktprøver. Det påligger grunneier å påse at prøven gjennomføres etter avtale og ikke påfører vilt unødig belastning.

 

 

3. Ved rypetellinger skal minst 1 grunneier være tilstede.

 

 

4. Statuttene for jakt kan kun endres av årsmøte.

 

 

5. Ledere for kultiveringsgruppene og elgjaktlaget skal sende rapport for siste års aktivitet innen sitt område innen 1. februar hvert år. Rapporter skal sendes til leder i NKG.

 

FISKE

 

 

1. Årsmøte fastsetter type og pris på fiskekort for ferskvannsfiske i grunneierlagets område.

 

 

2. Hver grunneier kan kjøpe grunneierkort/sesongkort etter følgende fordeling:

 

Eiendommer fra: 20-500 da. 2 sesongkort

 

501-1500 da. 3 sesongkort

 

1501da. og større 4 sesongkort

 

 

3. For grunneiere som har fiskevann på egen eiendom kan det utstedes inntil 4 gratis fiskekort for fiske i eget vann.

 

 

4. Det kan utstedes inntil 10 sesongkort (kultiveringskort) til beboere i eller til personer med tilknytning til Kattfjord som deltar i kultiveringsarbeid. Styret i laget avgjør hvem som kan få utstedet ”kultiveringskort”.

 

 

5. Det tillates ikke fiske fra båt for andre enn grunneiere og kultiveringsgruppene.

 

6. Statuttene for fiske kan kun endres av årsmøte.

 

Nordrekattfjordgrunneierlag.no 2003 Privacy Policy Terms Of Use